Members

Photonic Crystal Cavity R&D

PI
Satoshi Iwamoto
(UTokyo)

Yasutomo Ota
(UTokyo)
Masao Nishioka
(UTokyo)
Satomi Ishida
(UTokyo)
Hidetsugu Matsukiyo
(UTokyo)